تعرفه اختصاصی تبلیغات محیطی کلانشهر تبریز

شرکت تبلیغات محیطی سیمارسانه تبریز

لیست تابلوهای شهری شامل بیلبورد ، پیشانی

ردیفمنطقه شهریموقعیت تابلونوع رسانهابعادتعرفه ماهانه ریالتصویر
1ولیعصرپیشانی پل افلاک نما رفت به زعفرانیه مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*151.200.000.000Img1
2ولیعصرپیشانی پل افلاک نما رفت به پل کابلی مقابل بیمارستان ولیعصر تبریزپیشانی 3*151.200.000.000Img2
3ولیعصرزیرگذر توانیر رفت به پل کابلی و ائل گلیپیشانی 4/5*101.200.000.000Img3
4ولیعصرزیرگذر توانیر به پاسداران برگشت از پل کابلیپیشانی 4/5*101.200.000.000Img4
5ولیعصرپیشانی پل قانون رفت به ولیعصرپیشانی 3*121.200.000.000Img5
6ولیعصرپیشانی پل قانون رفت به پل کابلیپیشانی2/5*101.200.000.000Img6
7ولیعصرولیعصر به سمت باغمیشه و رشدیهپیشانی3*152.000.000.000Img7
8ولیعصرفهمیده و رشدیه به سمت ولیعصرپیشانی3*152.000.000.000Img8
9آبرسان جام جمفلکه دانشگاه پل دانشجو ابتدای 29 بهمن و چای کنارvipپیشانی3*151.200.000.000Img9
10آبرسان جام جمآبرسان فلکه دانشگاه مقابل دانشگاه رفت به آبرسانپیشانی2/5*101.000.000.000Img10
11آبرسان جام جمآبرسان-فلکه دانشگاه-مقابل دانشگاه تبریز رفت به جام جمپیشانی4*101.000.000.000Img11
12آبرسان جام جمبلوار29بهمن مقابل بیمارستان رفت به آبرسانپیشانی2/5*101.100.000.000Img12
13ائل گلیابتدای جاده ائل گلی و زعفرانیه رفت به پل کابلیپیشانی5*201.400.000.000Img13
14ائل گلیتاج پل ائل گلیVIPپیشانی3*151.200.000.000Img14
15ائل گلیجاده ایل گلی مقابل هتل شهریاربیلبورد4*71.500.000.000Img15
16ائل گلیجاده ایل گلی مقابل بیمارستان رازی رفت به ایل گلیپیشانی2/5*141.200.000.000Img16
17ائل گلیجاده ایل گلی مقابل بیمارستان رازی رفت به پل کابلیپیشانی2/5*141.200.000.000Img17
18ائل گلیپل کابلی رفت به ایل گلی و پروازبیلبورد3*101.600.000.000Img18
19استاد شهریارابتدای چایکنار خروجی ولیعصر تاج پل مترو رفت به بازارپیشانی5*251.500.000.000Img19
20استاد شهریارابتدای استاد شهریار رفت به ولیعصر پل جواهرVIPپیشانی4*10950.000.000Img20
21استاد شهریاراستاد شهریار نرسیده به گلکار رفت به ولیعصرپیشانی3*15900.000.000Img21
22استاد شهریاراستاد شهریار بعد از گلکار رفت به بازار پل جواهرVIPپیشانی4*10950.000.000Img22
23استاد شهریاراستادشهریار جواهر مال رفت به بازارپیشانی3*15900.000.000Img23
24استاد شهریاراستاد شهریار مقابل پتروشیمی رفت به ولیعصربیلبورد5*132.500.000.000Img24
25استاد شهریاراستاد شهریار مقابل پتروشیمی رفت به بازاربیلبورد5*132.500.000.000Img25
26چای کناراستاد شهریار مقابل شهرداری منطقه یک رفت به آبرسانپیشانی3*202.200.000.000Img26
27چای کناراول کلانتر کوچه رفت به بازارپیشانی3/5*131.700.000.000Img27
28چای کناراول کلانتر کوچه رفت به آبرسانپیشانی3/5*131.700.000.000Img28
29چای کنارچایکنار زیرگذر منصور رفت به بازارپیشانی2/5*101.800.000.000Img29
30چای کنارچایکنار زیرگذر منصور رفت به ولیعصرپیشانی2/5*101.800.000.000Img30
31چای کنارچایکنار مابین پل ملل متحد و پل منجم برگشت از فرودگاهپیشانی2*151.200.000.000Img31
32چای کنارچایکنار مابین پل ملل متحد و پل منجم رفت به فرودگاهپیشانی2*151.200.000.000Img32
33خروجی تبریز تهرانزیرگذر هتل مرمررفت به نمایشگاه و میدان بسیجپیشانی3.5*101.000.000.000Img33
34خروجی تبریز تهرانزیرگذر هتل مرمر(پل حمید)رفت به مرکز شهرپیشانی3.5*101.000.000.000Img34
35خروجی تبریز تهرانهتل مرمر بسمت میدان بسیج نرسیده به نمایشگاه بین المللیبیلبورد5*151.800.000.000Img35
36خروجی تبریز تهرانبلوار بسیج بعداز نمایشگاه بین المللی رفت به مرکز شهربیلبورد5*15600.000.000Img36
37بلوار آزادیمقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به نصف راهپیشانی2.5*151.000.000.000Img37
38بلوار آزادیمقابل اداره تعاون مابین ابوریحان و لاله رفت به آبرسانپیشانی2.5*151.000.000.000Img38
39بلوار آزادیمابین بهار و حجتی رفت به آبرسانپیشانی2*121.000.000.000Img39
40بلوار آزادیمابین بهار و حجتی رفت به آذربایجانپیشانی2*121.000.000.000Img40
41بلوار آزادیبلوار 7 تیر رفت به آبرسانپیشانی2/5*151.400.000.000Img41
42بلوار آزادیبلوار 7 تیر رفت به پاسدارانپیشانی2/5*151.400.000.000Img42
43بلوار آزادیآزادی چهارراه مارالان رفت به آبرسانپیشانی2/5*12700.000.000Img43
44بلوار آزادیآزادی چهارراه مارالان رفت به نصفراهپیشانی2/5*12700.000.000Img44
45بلوار آزادیآزادی مابین چهارراه بهار و آخونی رفت به نصفراهپیشانی2*141.100.000.000Img45
46بلوار آزادیآزادی مابین چهارراه بهار و آخونی رفت به آبرسانپیشانی2*141.100.000.000Img46
47بلوار آزادیآزادی مابین شریعتی و ابوریحانپیشانی2*151.100.000.000Img47
48بلوار آزادیآزادی زیرگذر مارالان رفت به نصفراهپیشانی2/5*101.100.000.000Img48
49بلوار آزادیآزادی زیرگذر مارالان رفت به آبرسانپیشانی2/5*101.100.000.000Img49
50بلوار آزادیمابین بهار حجتی رفت به نصفراه برگشت از فرودگاهپیشانی4*111.400.000.000Img50
51بلوار آزادیآزادی زیرگذر طالقانی رفت به نصفراهپیشانی2/5*101.100.000.000Img51
52بلوار آزادیتاج پیشانی پل روگذر سجادیه دید از مارالان (آزادی)پیشانی4*201.800.000.000Img52
53بلوار آزادیپل سرداران فاتح به سمت منجمپیشانی2*181.100.000.000Img53
54بلوار آزادیآزادی مقابل مسجد طوبی رفت به آبرسانپیشانی2/5*101.100.000.000Img54
55بلوار آزادیآزادی مقابل مسجد طوبی رفت به بازارپیشانی2/5*101.100.000.000Img55
56پاسدارانپاسداران نرسیده به لاله پارک رفت به فهمیدهبیلبورد5*101.800.000.000Img56
57پاسدارانپاسداران رفت به میدان بسیجبیلبورد5*101.800.000.000Img57
58راه آهنبلوار ملت نرسیده به پزشک قانونی رفت به میدان راه آهنپیشانی2*121.100.000.000Img58
59راه آهنبلوار ملت نرسیده به پزشک قانونی رفت به میدان کارگرپیشانی2*131.100.000.000Img59

لیست تعرفه تابلوهای تبلیغاتی شرکت سیمارسانه تبریز مجری تبلیغات محیطی کلانشهر تبریز

بخش تبلیغات بدنه اتوبوس

بخش تبلیغات استرابورد

بخش طراحی و غرفه سازی

بیلبورد تبلیغاتی تبریز تبلیغات استرابرد تبریز تبلیغات بدنه اتوبوس تبلیغات محیطی تبریز شرکت تبلیغاتی محیطی طراحی وب سایت